Kalkulator trokuta

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
c = √ a2 + b - hipotenuza
P = ab ∕ 2 - formula za površinu trokuta
O = a + b + c - opseg trokuta formula
h = a * b / c - visina trokuta okomita na hipotenuzu (dijeli trokut na 2 manja pravokutna trokuta)
c1 i c2 - dužine na hipotenuzi koju dijeli visina h
upisani radius trokuta - a * b/(a+b+c)
opisani radius trokuta - c / 2
α = tan-1 (a / b) u radijanima
α = sin-1 (a / c) u radijanima
α = cos-1 (b / c) u radijanima
α = α(rad) * 180 * PI u stupnjevima - formula za izračun iz radijana u stupnjeve
β = 90 - α
 

a:   
b:   

Pravokutni trokut je vrsta trokuta koji ima jedan kut koji od 90 °. Pravokutni trokuti i odnosi između njihovih stranica i kutova osnova su trigonometrije.

U pravokutnom trokutu stranica koja je suprotna kutu od 90 ° najdulja je stranica trokuta i naziva se hipotenuza. Stranice pravokutnog trokuta obično se nazivaju varijablama a, b i c, gdje je c hipotenuza, a i b duljine kraćih stranica.

Za izračun opsega, površine i hipotenuze unesite dužinu stranica a i b (a, b - katete, c - hipotenuza)