Kalkulator centrifugalne sile

Centrifugalna sila je sila koja nastoji odbaciti tijelo od središta gibanj, centrifugalna sila F raste s porastom mase tijela m i kvadratom njegove obodne brzine v, a smanjuje se s povećanjem polumjera kružnice r

Za izračun unesite masu (kg), brzinu (m/s) i radius (m)

Unesite masu:   Unesite radius:   Unesite brzinu:  

 

F =  m v2  
r