IBAN kalkulator


Hrvatski IBAN (međunarodi broja bankovnog računa (International Bank Account Number)) sastoji se od 21-nog alfanumeričkog znaka: HRNNAAAAAAABBBBBBBBBB gdje je HR oznaka za Republiku Hrvatsku, AAAAAAABBBBBBBBBB je broj žiro računa, a NN dvoznamenkasti kontrolni broj. Kontrolni broj NN se računa tako da se 23 znamenkasti broj AAAAAAABBBBBBBBBB172700 modularno dijeli sa 97 a ostatak se oduzima od 98. Ukoliko je dobiveni broj manji od 10 dobivenom broju prethodi 0

Za izračunavanje IBAN broja jednostavno u formu unesite broj žiroračuna (AAAAAAA-BBBBBBBBBB) i kliknite na pretvori u IBAN-

 


VODEĆI BROJEVI NEKIH BANAKA:


Temperatura

Kalkulator konvertira temperaturu iz Celzijua  u Farenhajte. Po Farenhajtu led se topi na 32 °F a voda ključa na 212 °F, temperatura u stupnjevima je °C = (°F – 32) / 1.8

Medijan

Kalkulator za Izračun medijana, zbroja i prosjeka u zadanom nizu

Trokut

Kalkulator za trokut pomoću Pitagorina poučka, izračun površine, opsega i kuteva u stupnjevima

Površina na karti

Prikaz površine na karti odabirom točaka poligona

Brzina

Kalkulator pretvara brzinu iz kilometara na sat u metri u sekundi i milja na sat i mph u kmh

Vješala

Cilj igre je pogađanje riječi klikom na slova , potrebno je pogoditi pojam koji se traži

Konvertor

Kalkulator mjernih jedinica, pretvara kilometre, milje, nautičke milje, feets

Brojač riječi

Brojač rečenica, riječi i slova u tekstu