Kalkulator kombinacija

Kalkulator kombinacija će pronaći broj mogućih kombinacija koje se mogu dobiti uzimanjem uzorka stavki iz većeg skupa, tj. pokazuje koliko se različitih mogućih podskupova može napraviti iz većeg skupa.

Formula za izračun je: C(n,r) = n! / (r! * (n-r)!)

U primjeru imamo ukupan broj kombinacija za loto 7/35 - ukupan skup brojeva (n) = 35, a podskup (r) = 7, C(n,r) = 6.724.520

n - skup ili populacija

r - podskup od n ili skup uzoraka


n:
r: 
Broj kombinacija je: