Medijan kalkulator

Statistički koncept medijana je vrijednost koja dijeli uzorak podataka na dvije polovice. Pronalaženje medijana u biti uključuje pronalaženje vrijednosti u uzorku podataka koji ima fizičku lokaciju između ostalih brojeva. U slučaju kada je ukupan broj vrijednosti u uzorku podataka neparan, medijan je jednostavno broj u sredini popisa svih vrijednosti. Kada uzorak podataka sadrži paran broj vrijednosti, medijan je srednja vrijednost dviju srednjih vrijednosti. Kod prosjeka uzima se ukupan zbroj vrijednosti koji se dijeli sa brojem unesenih vrijednosti, u neparnim slučajevima kada postoje samo dva uzorka podataka ili postoji paran broj uzoraka gdje su sve vrijednosti iste, srednja vrijednost i medijan bit će isti.

Unesite vrijednosti odvojene zarezom, kod decimalnih vrijednosti koristite točku:


Sortirano:
Brojeva:
Zbroj:
Prosjek:
Medijan: